MENU

   
Návrh zákona na zmenu zákona 289/2008
Piatok, 24 September 2010 19:27

Do parlamentu bol 24.9.2010 doručený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní registračnej pokladnice. Najdôležitejšie zmeny, ktoré sa v tomto návrhu objavili sú:

 

 

  • zmena §8 odseku 2, ktorý by mal potom znieť: „(2) Pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a j) až  l). Doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a  e) až o) a doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovom „VKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c), e), f) a i) a sumu vkladu podľa § 3 ods. 3.“.
  • v §18 sa mení najneskorší dátum, do ktorého je možné používať pokladne podľa "starého zákona", na 31. december 2012.
  • zároveň sa však za tento paragraf vkladá ešte §18a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 18a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2010 Ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010 sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010.


Parlament tak po prípadnom schválení tohto znenia návrhu zákona vyrieši problém s nejasnosťami okolo povinnosti evidovať úhradu faktúr pomocou registračnej pokladnice a posunie povinnosť prechodu na používanie fiškálnej pamäte v registračných pokladniciach o 2 roky. Zároveň však ukladá všetkým novým (po 31. decembri 2010) používateľom registračných pokladníc povinnosť používať výhradne pokladnice, ktoré vyhovujú zákonu 289/2008.

 

Podrobnosti o návrhu zákona nájdete na stránkach NR SR (otvorí sa v novom okne).

 
Top
Web stránka vytvorená a prevádzkovaná spoločnosťou Wifilan s.r.o.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def